Savremeni pristup u liječenju karcinoma pluća -prvi dio

Savremeni pristup u liječenju karcionoma pluća -prvi dio

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Savremeni pristup u liječenju karcinoma pluća -prvi dio

Dr Dragana Mršić; Diferencijalna dijagnoza bola u grudima /diplomski rad/

Bol u grudima definišemo kao bilo kakav bol ili osjećaj nelagodnosti u grudima, pa i bol u
epigastričnoj zoni. Kada se misli na bolu grudima tu spada i bol među lopaticama, ali treba
istaknuti da postoje tzv. ekvivalenti bolu u grudima, a to su: bol u ramenima i/ili
nadlakticama, laktu, podlakticama, vratu, donjoj vilici.Mnogi bolesnici, sa kasnije verifikovanim po život opasnim kliničkim stanjima, inicijalno se žale na osjećaj gušenja, nedostatka vazduha ili kao da im hladan vazduh prolazi kroz pluća. Sve te manifestacije u širem smislu treba da budu predmet interesovanja onih koji se bave problemom bola u grudima jer pato-anatomija i patofiziologija mogu da im budu zajedničke što implicira i ozbiljan poremećaj zdravlja….opsirnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Dr Dragana Mršić; Diferencijalna dijagnoza bola u grudima /diplomski rad/

Dr Đukić Dragana; Nove smjernice u tretmanu astme/diplomski rad/

Astma je hronična upalna bolest disajnih puteva izrazito komplikovane etiologije, koju karakterišu varijabilni i ponavljajući simptomi. Glavne karakteristike astme su opstrukcija i upala disajnih puteva, te bronhalna preosjetljivost. Jedna je od najvažnijih hroničnih bolesti na svijetu te je veliki teret za zdravstveni sistem i svjetsku ekonomiju…..opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Dr Đukić Dragana; Nove smjernice u tretmanu astme/diplomski rad/

Hronična opstruktivna bolest pluća

Dr Gorana Serdar; Nove smjernice u tretmanu opstruktivne bolesti pluća /Diplomski rad/

Uzimajući u obzir visoku stopu morbiditeta i morataliteta uzrokovanog hroničnom opstruktivnom bolešću pluća, objavljivanje ovog sadržaja će sigurno biti od koristi zdravstvenim radnicima, studentima i pacijentima.

Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP) je opstruktivni plućni poremećaj koji se karakteriše ograničenim ekspiratornim protokom vazduha kroz disajne puteve koje nije potpuno reverzibilno. Ovo ograničenje protoka vazduha je obično progresivno i udruženo sa abnormalnim inflamatornim odgovorom pluća na djelovanje štetnih čestica i gasova naročito onih koje se nalaze u duvanskom dimu…..opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Hronična opstruktivna bolest pluća

Plućna embolija

Dr Teodora Radulović-seminarski rad;Venski tromboembolizam (VTE) obuhvata duboku vensku trombozu (DVT) i plućnu emboliju (PE).VTE predstavlja treće najčešće oboljenje kardiovaskularnog sistema, nakon infarka miokarda i moždanog udara, sa godišnjom incidencom od 100-200 slučajeva/ 100000 stanovnika. Akutna PE predstavlja najozbiljniju kliničku prezentaciju VTE, i glavni uzrok mortaliteta, morbiditeta i hospitalizacija uslijed VTE…..opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Plućna embolija

Plućne manifestacije sistemskih bolesti vezivnog tkiva

Dr Aljoša Čegar seminarski rad; Plućne manifestacije sistemskih bolesti vezivnog tkiva……opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Plućne manifestacije sistemskih bolesti vezivnog tkiva

TNM klasifikacija tumora pluća

TNM klasifikacija, opisuje jasno definisanu proširenost bolesti i od izuzetnog značaja je za izbor terapije i prognozu liječenja. seminarski rad dr Ljiljana Novaković.opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on TNM klasifikacija tumora pluća

Neuroendokrini tumori pluća

Dr Teodora radulović, seminarski rad;Neuroendokrini tumori (engl. Neuroendocrine tumors, NET) obuhvataju heterogenu grupu malignih bolesti koje nastaju iz neuroendokrinih ćelija u cijelom tijelu, a najčešće potiču iz pluća (21%) i gastrointestinalnog trakta, tj. tankog crijeva (25,5%), debelog cijeva, gušterače, želuca i slijepog crijeva. ……opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Neuroendokrini tumori pluća

Indukovane trombocitopenije

Dr Biljana Ristić, seminarski rad;Trombocitopenije usljed nedovoljnog stvaranja trombocita odlikuju se sniženim brojem megakariocita u koštanoj srži, uz očuvan normalan vijek trombocita. Faktori koji oštećuju pluripotentnu matičnu ćeliju hematopoeze, pored trombocitopenije, mogu da izazovu i oštećenja eritrocitne i granulocitne loze……..opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Indukovane trombocitopenije

okisegenoterapija

Terapija kiseonikom je kod većine bolesnika sa plućnim bolestima nezamjenjiva bilo da koristi u bolničkim ili kućnim uslovima. Pripremila Dr Maja Latinčić……opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on okisegenoterapija