Kontakt

Pulmološka, pulmološko-onkološka ambulanta, bolnica dr Kostić, Maksima Gorkog 9, Banja Luka,Tel:387(0)51 491-999, utorkom i četvrtkom od 14 časova,

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Kontakt

pulmološko-onkološka ambulanta-bolnica “dr Kostić”

Pulmološka, pulmološko-onkološka ambulanta, bolnica dr Kostić, Maksima Gorkog 9, Banja Luka,Tel:387(0)51 491-999, utorkom i četvrtkom od 14 časova,
Pojam pulmologija potiče iz latinskog jezika i označava granu medicine koja je specijalizovana za bolesti pluća i disajnih organa. Po definiciji pulmologija se bavi dijagnostikovanjem, prevencijom i liječenjem svih plućnih bolesti. U te bolesti spadaju sve vrste upala pluća, astma, bronhitis, tuberkuloza, glivična oboljenja, emfizem pluća, plućna embolija, infrakt pluća, sarkrodioza, fibroze, manifestacije sistemskih bolesti veziva na pluća i maligna unutar grudnog koša.

Posted in Moja Pluća | Comments Off on pulmološko-onkološka ambulanta-bolnica “dr Kostić”

Dr Nikola Gagula;Hirurški tretaman karcinoma dojke-savremeni protokoli, diplomski rad

Karcinom dojke predstavlja najčešće dijagnostikovan maligni tumor kod žena. Takođe,
predstavlja najčešći uzrok smrti od malignih bolesti kod iste populacije. Obzirom na učestalost,
rasprostranjenost i smrtnost koja se javlja kod pacijenata kojima je dijagnostikovana ova bolest, razumljivo je da je karcinom dojke značajan predmet istraživanja i rada medicinskih disciplina,prije svega onkologije, hirurgije, patologije i radiologije…….

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Dr Nikola Gagula;Hirurški tretaman karcinoma dojke-savremeni protokoli, diplomski rad

dr Irma Ovčina, seminarski rad;Hronična kancerska bol

Prema definiciji Međunarodne asocijacije za proučavanje boli, bol se definiše kao neugodno senzorno i emocionalno iskustvo povezano sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjem tkiva ili opisano u odnosu na takvo oštećenje. Kancerska bol (KB) ili bol povezana s rakom razlikuje bol koju doživljavaju pacijenti s rakom od one koju doživljavaju pacijenti bez malignih bolesti…….

Posted in Moja Pluća | Comments Off on dr Irma Ovčina, seminarski rad;Hronična kancerska bol

Tv ordinacija

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Tv ordinacija

Između smrti, groblja i života stoje oni

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Između smrti, groblja i života stoje oni

OPIS TRENUTNE PRAKSE U REPUBLICI SRPSKOJ – KLINIČKA PRAKSA U LIJEČENJU KARCINOMA PLUĆA

Neophodno je navesti, da su se od 2018. godine do danas, u liječenju karcinoma pluća desile velike promjene. Liječenje karcinoma pluća danas je veoma zahtjevno i kompleksno. Ni u jednoj drugojmanifestaciji maligne bolesti nisu se desile tako velike promjene u kratkom vremenskom periodu. Republika Srpska, kroz institucije prati trendove u liječenju karcinoma pluća.

U ovom periodu, u Republici Srpskoj, poslije procjene proširenosti bolesti i morfološke potvrde bolesti, kod bolesnika sa metastatskim NSCLC, a neskavamozne histologije se radi obavezno molekularno testiranje na EGFR (PCR metoda), ALK (imunohistohemijska metoda) mutacije. Ono što je danas poznato da se veoma rijetko javljaju udvojene mutacije, što olakšava ciljani terapijski pristup.ROS1 i NTRK mutacije se rade u manjem broju i nisu postale rutinske.

Kod bolesnika sa neskvamoznom histologijom oko 10% čine bolesnici sa pozitivnim EGFR mutacijom. Otkrivanjem pozitivne EGFR mutacije, liječenje se započinje sa inhibitorima tirozin kinaze (TKI). Preko FZO dostupna je prva generacija TKI erlotinib, zadovoljene su potrebe. U razvijenim državama, a prema aktuelnim smjernicama, liječenje kod ovih bolesnika bi trebalo započeti sa TKI treće generacije (osimertinib), ili poslije progresije bolesti tokom liječenja prvom generacijom TKI, liječenje nastaviti sa trećom generacijom uz obaveznu rebiopsiju i retestiranje tkiva na EGFR, odnosno otkrivanje mutacija na egzonu 20, koji znače rezistenciju na prvu liniju TKI. Ovdje postoji nezadovoljena potreba u liječenju bolesnika. Retestiranje se rijetko i gotovo simbolično provodi, a nije osigurana ni dostupnost TKI lijekova treće generacije.

ALK mutacije, se rutinski rade u poslednjih nekoliko mjeseci u Univerzitetskom kliničkom centru u Zavodu za kliničku patologiju. Prema navodima u literature otkrivaju se kod 2-3% bolesnika sa neskvamoznom etiologijom, posebno kod malađih i nepušača. Našu statistiku možemo očekivati preciznije tek poslije dužeg vremenskog perioda. Metoda kojom se detektuje ALK mutacija je imunohistomijska i standardizovana je prema važećim protokolima. Ova metoda ima manjkavasti jer kod jednog manjeg broja bolesnika može dati lažno pozitivne rezultate. Ukoliko klinička slika i tok bolesti ne odgovaraju očekivanom, potrebno je ovaj nalaz provjeriti sigurnijom FISH ili najsigurnijom NGS metodom (sveobuhvatno gensko testiranje). Za bolesnike sa otkrivenom ALK mutacijom dostupno je preko Fonda zdravstvenog osiguranja liječenje ALK inhibitorima. U ovom trenutku postoji gotovo zadovoljena potreba u liječenju ovih bolesnika.

Uporedo sa ALK testiranjem, kod neskavamozne histologije NSCLC, radi se ROS1 testiranje, imunohistohemijskom metodom. Iako je mali broj otkrivenih ROS1 mutacija, rezultate testiranja provjeravamo NGS metodom. Za liječenje ovih bolesnika, postoji nezadovoljena potreba, jer preko Fonda zdravstvenog osiguranja nije dostupan lijek, slično kao i u zemljama u okruženju.

Potrebno je napomenuti da se kod skvamoznog metstatskog NSCLC preporučuje molekularno testiranje. U aktuelnim smjernicama još nije obavezujuće. Kod ovog histološkog oblika NSCLC, kao i kod neskvamoznog NSCLC, kod kojeg ne postoje detektovane mutacije rutinski se u Zavodu za kliničku patologiju radi testiranje na PD-L1 receptore.

U metastatskom NSCLC, sa ekspresijom PD-L1 ≥ 50%, prema svim aktuelnim smjernicama, preporučeno je liječenje monoterapijom sa pembrolizumabom. Tako se radi i u Republici Srpskoj. Od juna 2021. godine, preko Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske dostupan je lijek za ove bolesnike. Trenutno postoji djelimično zadovoljena potreba za liječenjem ovih bolesnika, jer broj novootkrivenih bolesnika sa metastatskim NSCLC, a sa ekspresijom ≥ 50%se učestalijim testiranjem otkriva u većem broju. Ovo je potrebno gledati iz ugla da ovaj način liječenja, značajno produžava vrijeme bez progresije bolesti i vrijeme preživljavanja. Rezultati liječenja u našoj ustanovi, odgovaraju rezultatima iz praćenih studija.

Kod bolesnika sa metastatskom bolešću, a koji nemaju detektovane mutacije i nemaju PD-L1 ekspresiju ≥50%, liječenje se provodi sa hemioterapijom, koja je bazirana na platinskim preparatima. Sa nespornim naučnim dokazima, danas aktuelne smjernice nalažu liječenje ove grupe bolesnika sa kombinovanom imunološkom i hemioterapijom. Ovdje kod nas postoji potpuno nezadovoljena potreba, jer nije dostupna kombinovana terapija. Sporadično, kod pojedinaca, koji sami finasiraju ovakav način liječenja, rezultati potvrđuju navode iz literature, odnosno da je vrijeme bez progresije bolesti i vrijeme preživljavanja,uz minimalne neželjene efekte liječenja, značajno duže u odnosu na liječenje samo sa hemioterapijom.

Bolesnici sa NSCLC, kojisu u prvoj liniji terapije liječeni ciljanom ili hemioterapijom, u slučaju progresije bolesti, liječenje se nastavlja ukoliko performans status dozvoljava monoterapijom sa docetaxelom, atezolizumabom ili kod manjeg broja bolesnika sa erlotinibom. Kada je u pitanju liječenje imunološkom terapijom, u drugoj liniji liječenja, očekivanja su veća, nego kod liječenja sa monoterapijom docetaxelom ili erlotinibom (ukoliko liječenje nije provedeno sa TKI u prvoj liniji). Kod ove grupe bolesnika postoji nezadovoljena potreba, postoji duža lista čekanja na lijek atezolizumab, dok pembrolizumab nije  dostupan kod bolesnika koji su prethodno liječeni. Medicinski je neopravdano “čekanje” na imunološku  terapiju u drugoj liniji liječenja.

Posted in Moja Pluća | Comments Off on OPIS TRENUTNE PRAKSE U REPUBLICI SRPSKOJ – KLINIČKA PRAKSA U LIJEČENJU KARCINOMA PLUĆA

personalizovana terapija karcinoma pluća

https://lm.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3rc4O83&h=AT2RDcVTtY4vVpTFlMfpY5tFvzWabcqbaIaaO7L7nrmzQ8b8_edymEKQ-e72jEIs_eVGj5SJmqUJuqGPe8G0OWbJyZENmfg8SijEDqkiQ09cAJpDMyTGlVBp-YuI-OdUEeqeS1EpgBb06HWxoPJeUSot

Posted in Moja Pluća | Comments Off on personalizovana terapija karcinoma pluća

Informacija o pulmološkoj onkologiji

Bez obzira što već duže vrijeme radimo u neuslovim prostorima koji su nastali reorganizacijom UKC Republike Srpske, a zbog neprestanog povećanog priliva broja bolesnika sa COVID-19, bez obzira što su onkološki bolesnici izloženi povećanom riziku od zaražavanja zbog učestalih prevoza na lokaciju Paprikovac, bilo zbog dijagnostičkih procedura, radioterapije ili konzilijarnih pregleda, kao i zbog miješanja sa drugim pulmološkim bolesnicima, pa i bolesnicima sa tuberkulozom, bez obzira na minimalan broj srednjeg medicinskog osoblja, bez obzira što pulmološka onkologija nije u fokusu interesovanja, sa malim brojem visokoobrazovanog kadra, odjeljenje pulmološke onkologije, Klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske je tokom 2021. godine uspjelo održati zadati tempo i odgovoriti na zahtjeve bolesnika. O tome svjedoče brojevi  hospitalizovanih i ambulatnih bolesnika, koji su izuzetno respekatabilni i sa čime ste upoznati.

Danas se liječenje karcinoma pluća u potpunosti promijenilo. Ono što je posebno važno istaći je da se liječenje ove grupe bolesnika provodi u skladu sa smjernicama koje se ažuriraju gotovo mjesečno, a rezultat je rada multidisciplinarnog tima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Sve češće u izboru terapije koristimo sveobuhvatno gensko testiranje. U potpunosti smo svjesni da je iza nas razdoblje kada su svi bolesnici sa karcinomom pluća liječeni na isti način. Imamo bolesnike koji su u toku sa liječenjem i održavanjem stabilne bolesti više godina. Imunološka terapija, ciljana terapija i kombinovane terapije praćene su i promjenama na pozitivnim listama lijekova u okviru FZO Republike Srpske. Možda nedovoljnog broja, ali se situacija značajno promjenila u poslednje dvije godine.

Kao primjer napredovanja u razvoju pulmološke onkologije želimo istaći da smo kod bolesnice koja je rođena 1981. godine, poslije potvrđivanja dijagnoze uznapredovale maligne bolesti pluća, prije četiri godine, liječenje u prvoj liniji proveli imunološkom monoterapijom, potom kombinovanom radioterapijom, imunološkom i hemioterapijom. Uz pomoć porodice, u toku progresije bolesti, sveobuhvatnim genskim testiranjem utvrđena je rijetka RET fuzijska mutacija. Za ove rijetke mutacije kod nemikroćelijskog karcinoma pluća danas je poznat lijek pralsetinib (Gavreto), koji je registrovan u EU u novembru 2021.godine. S obzirom da  kod nas nije regulisan program milosrdnog doniranja, zahvaljujući farmaceutskoj kompaniji Roche ali i maksimalnim angažovanjem Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Klinike za plućne bolesti, bolesnica je krajem decembra započela liječenje doniranim lijekom. Lijek se na osnovu saglasnosti o interventnom uvozu, koju potpisuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, doprema u Kliničku apoteku Univerzitetskog kliničkog centra, a potom preuzima bolesnica uz potpuni nadzor onkologa i prateću medicinsku dokumentaciju. Radi se o veoma vrijednoj donaciji za koju pretpostavljamo da iznosi oko 70.000 KM  za 45 dana liječenja. Treba naglasiti da donacija traje dok postoji potreba za liječenjem ove bolesnice. Vrijednost ovog liječenja nije samo novčana, nego predstavlja dokaz da se i u našoj Ustanovi se može obezbjediti izuzetan medicinski napredak u liječenju bolesnika sa karcinomom pluća.Prof.dr sc. med. Mirko Stanetić, prim. spec. za bolesti pluća
Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
Klinika za plućne bolesti
redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
uža naučna oblast interna medicina

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Informacija o pulmološkoj onkologiji

bronhalna astma

Astma je najčešća hronična upala disajnih puteva. Nova naučna saznanja otkrivaju da se ne radi o jednom entitetu već o heterogenoj bolesti koju karakteriše kompleksna biološka mreža upalnih puteva koji su međusobno zavisni. Bez obzira na heterogenost bolesti kliničke manifestacije su slične, a manifestuju se sviranjem u prsima, osjećajem nedostatka vazduha, pritiska u grudnom košu i kašljem. Simptomi su promjenjivi, različitog intenziteta, a uzrokovani su varijabilnim ograničenjem ekspiratornog protoka. Neliječena ili nekontrolisana astma može dovesti do strukturnih promjena, zadebljanja zidova bronha, zbog kojih ograničenje ekspiratornog protoka postaje trajno, te tako nastaje nepovratno smanjenje plućne funkcije.

Posted in Moja Pluća | Comments Off on bronhalna astma