Plućna embolija

Dr Teodora Radulović-seminarski rad;Venski tromboembolizam (VTE) obuhvata duboku vensku trombozu (DVT) i plućnu emboliju (PE).VTE predstavlja treće najčešće oboljenje kardiovaskularnog sistema, nakon infarka miokarda i moždanog udara, sa godišnjom incidencom od 100-200 slučajeva/ 100000 stanovnika. Akutna PE predstavlja najozbiljniju kliničku prezentaciju VTE, i glavni uzrok mortaliteta, morbiditeta i hospitalizacija uslijed VTE…..opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Plućna embolija

Plućne manifestacije sistemskih bolesti vezivnog tkiva

Dr Aljoša Čegar seminarski rad; Plućne manifestacije sistemskih bolesti vezivnog tkiva……opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Plućne manifestacije sistemskih bolesti vezivnog tkiva

TNM klasifikacija tumora pluća

TNM klasifikacija, opisuje jasno definisanu proširenost bolesti i od izuzetnog značaja je za izbor terapije i prognozu liječenja. seminarski rad dr Ljiljana Novaković.opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on TNM klasifikacija tumora pluća

Neuroendokrini tumori pluća

Dr Teodora radulović, seminarski rad;Neuroendokrini tumori (engl. Neuroendocrine tumors, NET) obuhvataju heterogenu grupu malignih bolesti koje nastaju iz neuroendokrinih ćelija u cijelom tijelu, a najčešće potiču iz pluća (21%) i gastrointestinalnog trakta, tj. tankog crijeva (25,5%), debelog cijeva, gušterače, želuca i slijepog crijeva. ……opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Neuroendokrini tumori pluća

Indukovane trombocitopenije

Dr Biljana Ristić, seminarski rad;Trombocitopenije usljed nedovoljnog stvaranja trombocita odlikuju se sniženim brojem megakariocita u koštanoj srži, uz očuvan normalan vijek trombocita. Faktori koji oštećuju pluripotentnu matičnu ćeliju hematopoeze, pored trombocitopenije, mogu da izazovu i oštećenja eritrocitne i granulocitne loze……..opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Indukovane trombocitopenije

okisegenoterapija

Terapija kiseonikom je kod većine bolesnika sa plućnim bolestima nezamjenjiva bilo da koristi u bolničkim ili kućnim uslovima. Pripremila Dr Maja Latinčić……opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on okisegenoterapija

spirometrija

Osnovno ispitivanje plućne funkcije je spirometrija. Veoma je važno da bude ispravno izvedena uz punu saradnju bolesnika. Interperetacija nalaza na ispravan način je od ključnog značaja za potvrdu bolesti i izbor terapije. Pripremila Dr Milica Srećić….opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on spirometrija

Palijativna njega

Cilj objavljivanja prevedenog izdanja palijativne nejge je pomoć oboljelim i njihovim porodicama tokom otkrivanja i liječenja od maligne bolesti.palijativna njega

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Palijativna njega

leukopenija

Leukopenije ili leukocitopenije označavaju smanjenje ukupnog broja leukocita, ispod normalnih vrijednosti (3.9- 10 x 109/L). Leukopenija je najčešće uzrokovana neutropenijom, mada može da bude uzrokovana…opširnije

Posted in Moja Pluća | Comments Off on leukopenija

Imunološka terapija

Imunološka terapija

Posted in Moja Pluća | Comments Off on Imunološka terapija